Theta Tau

University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, April 5, 2014